Gwarancja zapłaty wadium – podczas przystępowania do aukcji lub przetargu można zastrzec, że bierze się udział w aukcji lub przetargu. Należy wtedy wpłacić ustaloną sumę pieniężną organizatorowi przetargu bądź aukcji. Dzięki zastrzeżeniu wadium zabezpiecza się wykonanie zawartej umowy oraz ogranicza się dostęp potencjalnych uczestników do aukcji lub przetargu.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu to zabezpieczenie dla osób, prowadzących działalność gospodarczą. Wykorzystywana jest przy podpisaniu umowy na realizacje kontraktu. Również wtedy, gdy podwykonawca świadczy usługi dla głównego wykonawcy. Ubezpieczenie zabezpiecza na wypadek niewywiązania się z umowy, ewentualnie nienależytego wykonania kontraktu przez wykonawcę.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek to ubezpieczenie, które gwarantuje odszkodowanie w przypadku nieskorygowania wad i usterek po wykonaniu zawartej wcześniej umowy. Gwarancja jest na zlecenie wykonującego kontrakt lub podwykonawcę, który świadczy usługi dla głównego wykonawcy.

Gwarancja należytego wykonania umowy jest połączeniem dwóch gwarancji w jednej. Gwarantuje dobre wykonanie kontraktu oraz usunięcie wad i usterek. Ta polisa zabezpiecza ubezpieczonego w razie nienależycie wykonanej umowy. Również usterek i wad, które powstały po wykonaniu przeprowadzonych prac i nie zostały skorygowane. Gwarancja udostępniana jest podmiotom realizującym kontrakt lub podwykonawcom.